Poradnia SENSORYKA, Kraków, Diagnoza, terapia , opinia, WWR, Integracja sensoryczna

Cennik i regulamin

Numer konta: 

Alior Bank SA: 90 2490 0005 0000 4500 3092 4977
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz nazwę diagnozy/terapii

Integracja sensoryczna

Cena

Diagnoza integracji sensorycznej

500 zł

Trzy spotkania. Dopłata 50 zŁ za kolejne spotkanie. Pisemna diagnoza, omówienie

Terapia integracji sensorycznej

140 zł

50 minut + omówienie zajęć. Zajęcia indywidualne z terapeutą

Terapia integracji sensorycznej z zastosowaniem SOUNDSORY®

140 zł

50 minut + omówienie zajęć. Zajęcia indywidualne z terapeutą

Konsultacja z zakresu integracji sensorycznej. 

160 zł

Jedno spotkanie w Poradni,  telefonicznie lub on-line. Około 60 miut

Redaignoza SI

160 zł

50 minut. do 60 minut

Opis do rediagnozy lub konsultacji

150 zł

Pisemny,szczegółowy  opis

Wypożyczenie 

słuchawek SOUNDSORY

cena od 20 zł wg. umowy

Zobacz umowę

Ocena i diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

Cena

Ocena gotowości szkolnej (odroczenie obowiązku nauki w szkole lub wczesniejszego rozpoczęcia nauki w szkole)

700 zł

Badanie psychologiczne dwa/trzy spotkania po 45 min. lub jedno spotkanie 90/135 min.

Badanie pedagogiczne dwa/trzy potkania spotkanie po 45 min. lub jedno spotkanie 90/135 min. Pisemna opinia.

Diagnoza dysleksji rozwojowej lub ryzyka dyslekcji rozwojowej (specyficzne trudności w uczeniu się  - dysleksja, dysortografia, dysgrafii)

700 zł

Badanie psychologiczne dwa/trzy spotkania po 45 min. lub jedno spotkanie 90/135 min.

Badanie pedagogiczne dwa/trzy potkania spotkanie po 45 min. lub jedno spotkanie 90/135 min. Pisemna opinia.

Diagnoza pod kątem braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

450 zł

Jedno lub dwa spotkania. Przewidywany czas w sumie około 2 godzin. Pisemny opis i omówienie

Diagnoza na potrzeby zatrudnienia młodocianego pracownika

450 zł

Jedno lub dwa spotkania. Przewidywany czas w sumie około 2 godzin. Pisemny opis i omówienie

Konsultacja diagnostyczna wraz z opisem

450 zł

Wywiad z rodzicami ok. 50 minut + 1  spotkanie z dzieckiem. Przewidywany czas w sumie około 2 godzin. Pisemny opis.

Pisemna informacja po konsultacji

100 do 150 zł

Psycholog

Cena

Konsultacja psychologiczna

150 zł

Około 50 do 55 minut. Jedno spotkanie

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5

450 zł


2 lub 3 spotkania. Przewidywany czas w sumie około 3 godzin. Pisemny opis.

Badanie Conners-3 (w kierunku ADHD)

450 zł

2 spotkania. Przewidywany czas w sumie około 2 godzin. Pisemny opis i omówienie

Konsultacja diagnostyczna wraz z opisem

450 zł

Wywiad z rodzicami ok. 50 minut + 2  spotkania z dzieckiem. Przewidywany czas w sumie około 3 godzin. Pisemny opis.

Testy psychologiczne

Pisemna informacja po konsultacji psychologicznej 

100 do 150 zł

Pisemna informacja/opinia na wniosek klienta. 

Terapia pedagogiczna

Cena

Terapia pedagogiczna

130 zł

45 minut. Zajęcia indywidualne z terapeutą

Ćwiczenia koncentracji uwagi

130 zł

45 minut. Zajęcia indywidualne z terapeutą

Logopeda

Cena

Terapia logopedyczna

120 zł

45 minut. Zajęcia prowadzi logopeda lub neurologopeda

Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym

150 zł

45 do 60 minut + omówienie zajęć.. Możliwa krótka, pisemna opinia na potrzeby rodzica. Konsultacje prowadzi logopeda lub neurologopeda

Szczegółowy opis do konsultacji logopedycznej lub neurologopedycznej

100 do 150 zł

Szczegółowy, kilkustronicowy opis do konsultacji logopedycznej

Audiogram

120 zł

Około 35 minut. Audiogram wykonany na urządzeniu SAT II wraz z opisem.

Trening przetwarzania słuchowego/Terapia dysleksji z zastosowaniem SAT II

120 zł

35 do 45 minut.
Jedno spotkanie

SAT II - Diagnoza przetwarzania słuchu centralnego i słuchu obwodowego

220 zł

35 do 45 minut. Dwa spotkania. Dopłata 110 zł za kolejne spotkanie

Diagnoza logopedy - możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

300 zł

Dwa spotkania 45-50 minut. Pisemna opinia i próba doboru komunikatora

Diagnoza logopedyczna w oparciu o Kartę Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)

320 zł

Dwa spotkania 45-50 minut. Pisemny opis

Konsultacja neurologopedy

180 zł

45 minut do 60 minut. Krótka, pisemna opinia na potrzeby rodzica. 

Terapia ręki

Cena

Terapia ręki

140 zł

50 minut + omówienie zajęć. Zajęcia indywidualne z terapeutą

Diagnoza grafomotoryczna

250 zł

50 minut + pisemna diagnoza, omówienie Zajęcia indywidualne z terapeutą

Terapeuta SI - Dietetyk

Cena

Konsultacja wybiórczości pokarmowej u dzieci

150 zł

50 minut + omówienie zajęć. Zajęcia indywidualne.

Fizjoterapeuta

Cena

Konsultacja fizjoterapeuty dla dzieci

160 do 180 zł w uzgodnieniu z terapeutą

50 minut. Konsultacja fizjoterapeuty dla dzieci lub niemowląt

Kinesiotaping

w uzgodnieniu z terapeutą

Warsztaty z fizjoterpaeutką dla przyszłych rodziców

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Cena

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

350 zł

Dwa spotkania po około 60 minut. Konsultacja z diagnostą + pisemny opis

Joga

Cena

Joga

40zł/35zł/30zł

Zajęcia grupowe z terapeutą

JOGA – warsztaty dla kobiet

Kobiece warsztaty Jogi hormonalnej

Numer Konta:

90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

Ważne !

Nieodwołanie wizyty przez Klienta do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty i koniecznością uiszczenia opłaty.

REGULAMIN

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SENSORYKA w Krakowie

 1. Przed podjęciem terapii integracji sensorycznej, terapii ręki lub innej terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka..
 2. Terapeuci uznają diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 12 miesięcy.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach, najlepiej antypoślizgowych.
 8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.
 9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.
 10. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu, natomiast terapia ręki trwa ok. 9-12 miesięcy, terapia pedagogiczna od 12-24 miesięcy lub dłużej. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:
  • Rodzice współpracują z terapeutą;
  • Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
 11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
 12. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas na kolejne zajęcia.
 13. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.
 14. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 15. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie  terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.
 16. Godziny otwarcia/ funkcjonowania  NPPP SENSORYKA oraz godziny pracy terapeutów mogą ulegać zmianie. Od poniedziałku do piątku  zajęcia terapeutyczne odbywają się od 8.00 – 19.00 w soboty od 8.00 – 15.00.
 17. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na prowadzenie zajęć terapeutycznych, niniejszego regulaminu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. „SENSORYKA udostępnia stosowne formularze do podpisu.

REGULACJA OPŁAT:

 1. NPPP SENSORYKA przyjmuje formy opłaty za usługi: przelew na konto, wpłatę w formie gotówki bezpośrednio przed zajęciami, płatności kartą.
 2. Opłaty za sesje terapeutyczne lub diagnozę należy dokonywać z góry, za każde (w tym samym dniu lub wcześniej, ewentualnie za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało). Ze względów organizacyjnych, przyjmuje się za zasadę, że zajęcia z terapii integracji sensorycznej i fizjoterapii są rozliczane miesięczne w formie karnetów. Karnety są płatne z góry za cały miesiąc. Ilość planowanych zajęć na dany miesiąc dla dziecka wynika z kalendarza i uwag rodzica/opiekuna.
 3. Opłaty należny uiszczać na poniżej podane konto, kartą płatniczą lub gotówką :

Nr konta:

  90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

 1. Terminowa wplata jest gwarancją utrzymania terminu.
 2. Brak uiszczenia opłaty, zaległości stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć.
 2. Rodzic/Opiekun ma prawo odwołać zajęcia (bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa lub e-mail skutecznie, za potwierdzeniem zwrotnym). Zajęcia odwołane można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez terapeutę.
 3. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie.
 4. Zajęcia odwołane przez terapeutę można odrobić w dogodnym terminie lub zajęcia odbędą się w zastępstwie z inną osobą. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę. W przypadku np. rezygnacji z zajęć z powodu nieobecności innego dziecka, terapeuta i Organizatorzy mogą powiadomić o konieczności przesunięcia zajęć na inną godzinę.
 5. Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne dzień wcześniej i w tym samym dniu.
 6. Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w SENSORYKA ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z osobą zajmującą się organizacją zajęć.

 

 

CENNIK

Obowiązujące opłaty dotyczące diagnoz i zajęć terapeutycznych znajdują się na stronie internetowej NPPP SENSORYKA w Krakowie w zakładce Cennik:

 

https://sensoryka.net.pl

Wszelkie pytania proszę kierować pod email:

sensoryka.krakow@gmail.com

NPPP SENSORYKA zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie, a następnie powiadomienie o tym klientów.

Polub nas na Facebook