Logopeda

LOGOPEDA

Specjalista, zajmujący się prawidłowym rozwojem kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz wspierający procesy emocjonalno-poznawcze. Zakres działań logopedy jest szeroki, dotyczy między innymi:

 • profilaktyki i terapii wad wymowy u dzieci i dorosłych;
 • terapii zaburzeń głosu;
 • programowania języka;
 • terapii z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC);
 • terapii funkcji prymarnych (ssania i połykania, oddychania, karmienia);
 • terapii dzieci z wadami rozwojowymi i genetycznymi;
 • nabywania umiejętności szkolnych.

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA

Diagnoza logopedyczna składa się z:

 • wywiadu, przeprowadzonego z rodzicem lub opiekunem prawnym,
 • badania logopedycznego, wykonanego w oparciu o testy diagnostyczne dostosowane do wieku rozwojowego,
 • obserwacji dziecka, w trakcie podejmowanych zadań i zabaw z terapeutą.

Oferujemy Państwu trzy formy diagnozy logopedycznej, uzależnione od potrzeb i trudności Państwa dzieci.

 

Diagnoza standaryzowanym testem KOLD

Diagnoza Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) przeznaczona jest do oceny najważniejszych obszarów mowy dzieci od 1. miesiąca życia do ukończenia 9. roku życia. Sfery mowy badane tym testem to: nadawanie i rozumienie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych a także umiejętności pragmatyczno-społeczne. Dodatkowo zawiera on „badanie uzupełniające”, które obejmuje ocenę motoryki dużej, sprawności grafomotorycznej, percepcji i pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ustalenie modelu lateralizacji.

Diagnoza testem KOLD skierowana jest nie tylko do dzieci, u których obserwuje się trudności w wyżej wymienionych sferach, ale dla każdego dziecka w wyżej wymienionych kryteriach wiekowych, którego rozwój mowy i komunikacji chcemy skonsultować. Diagnoza testem KOLD pozwala określić czy rozwój mowy i komunikacji dzieci przebiega harmonijnie w odniesieniu do norm wieku rozwojowego.

Diagnoza logopedyczna standaryzowanym testem KOLD składa się z dwóch spotkań, podczas których przeprowadzany jest wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz badanie właściwe dziecka. Po przeprowadzonej diagnozie wydawane są: arkusz podsumowujący wyniki oraz pisemna opinia, omawiająca każdą badaną sferę.

 

Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym

Konsultacja logopedyczna przeprowadzana jest w oparciu o niestandaryzowane testy logopedyczne oraz skrócony wywiad, przeprowadzony z rodzicem lub opiekunem prawnym. W zależności od trudności dziecka, o których informuje rodzic lub opiekun prawny, zgłaszający się na diagnozę – dobierane są testy logopedyczne, które pozwolą na ocenę danych sfer mowy i komunikacji. Badanie skierowane jest głównie do dzieci, u których obserwowane są problemy artykulacyjne (wady wymowy) lub nieharmonijny rozwój mowy. Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym ma na celu wstępną orientacje w trudnościach w rozwoju mowy i komunikacji, nie określa ona dokładnego poziomu rozwoju mowy w odniesieniu do norm. Badanie może mieć charakter profilaktyczny.

Ten typ diagnozy składa się z jednego spotkania. Po przeprowadzonej konsultacji istnieje możliwość wydania opinii, podsumowującej przeprowadzone badanie.

 

Diagnoza możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

Diagnoza możliwości komunikacyjnych przeznaczona jest dla dzieci niemówiących z trudnościami rozwojowymi, do których zaliczyć możemy min. niepełnosprawność intelektualną (szczególnie w stopniu znacznym i głębokim), zespoły wad genetycznych, całościowe zaburzenia rozwojowe czy mózgowe porażenie dziecięce lub inne czynniki, które sprawiają że nie występuje komunikacja werbalna.

W trakcie spotkania przeprowadzany jest skrócony wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym, przegląd dokumentacji medycznej, którą posiada dziecko oraz badanie umiejętności bazowych i gotowości do komunikacji symbolicznej.

Diagnoza możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji składa się z dwóch spotkań oraz obserwacji, o które proszony jest rodzic lub opiekun prawny pomiędzy terminami spotkań. Uwieńczeniem jest wydanie opinii podsumowującej badanie oraz wstępna próba doboru komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

 

 

Terapia logopedyczna,

to cykliczne spotkania, mające na celu wyrównanie oraz stymulację rozwoju językowego i/lub komunikacyjnego dzieci, młodzieży i dorosłych, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju poznawczego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan terapeutyczny, który jest wynikiem wcześniej przeprowadzonej diagnozy. W trakcie terapii logopedycznej łączone są różnorodne metody, aby dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

 

 

KIEDY JEST POTRZEBNA WIZYTA U LOGOPEDY?

Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, wykorzystując swoje możliwości, jak i możliwości dane mu przez środowisko. Jeśli niepokoi Cię rozwój mowy Twojego dziecka lub zauważasz poniższe objawy – zgłoś się go logopedy!

Niepokojące symptomy:

 • brak głużenia i gaworzenia;
 • niewystępujący lub sporadyczny kontakt wzrokowy, brak reakcji na mimikę dorosłego oraz brak wskazywania palcem;
 • trudności z ssaniem, połykaniem oraz gryzieniem;
 • niewłaściwy tor oddechowy, otwarte usta podczas snu;
 • nadmierne ślinienie się;
 • zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (skrócone wędzidełko podjęzykowe, wady zgryzu, rozszczepy);
 • brak komunikacji werbalnej;
 • niewyraźna, niezrozumiała dla otoczenia mowa;
 • brak głosek, charakterystycznych dla danego wieku rozwojowego lub ich nieprawidłowa realizacja (np. gardłowa lub międzyzębowa);
 • brak reakcji lub trudności w zrozumieniu i wykonaniu poleceń prostych i/lub złożonych;
 • trudności fleksyjne i składniowe;
 • trudności w czytaniu i pisaniu.

 

 

Polub nas na Facebook