Terapia pedagogiczna

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z osiągnięciem gotowości szkolnej lub rozpoczęło naukę w szkole i słabo sobie radzi, należy pomyśleć o terapii pedagogicznej.

Terapia Pedagogiczna są to zajęcia indywidualne lub grupowe (również korekcyjno-kompensacyjne), które mają na celu przy pomocy odziaływań dydaktycznych i wychowawczych eliminowanie niepowodzeń różnego rodzaju, w tym szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

 

Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej, także w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznawane są u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych: wzrokowych, słuchowych, językowych i ich integracji; zaburzeniami uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej, motoryki, itp.

 

Celem głównym terapii jest:

 

— stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi,

— eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,

— wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

— stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.

 

Terapia pedagogiczna może dotyczyć:

— dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

— dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

— dzieci o nieharmonijnym rozwoju

— dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania

— dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi

— dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / autyzm, Zespół Aspergera,

 

Terapia pedagogiczna skierowana jest również do dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:

— czytania – dysleksja,

— dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia,

— poprawnego pisania – dysortografia,

— matematyki – dyskalkulia,

— dzieci o obniżonej sprawności manualnej,

— dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,

— dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową

— dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

 

Polub nas na Facebook