Terapia pedagogiczna

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z osiągnięciem gotowości szkolnej lub rozpoczęło naukę w szkole i słabo sobie radzi, należy pomyśleć o terapii pedagogicznej.

Terapia Pedagogiczna są to zajęcia indywidualne lub grupowe (również korekcyjno-kompensacyjne), które mają na celu przy pomocy odziaływań dydaktycznych i wychowawczych eliminowanie niepowodzeń różnego rodzaju, w tym szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.
Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej, także w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznawane są u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych: wzrokowych, słuchowych, językowych i ich integracji; zaburzeniami uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej, motoryki, itp.
Celem głównym terapii jest:
— stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi,
— eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
— wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
— stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
Terapia pedagogiczna może dotyczyć:
— dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
— dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
— dzieci o nieharmonijnym rozwoju
— dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
— dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
— dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / autyzm, Zespół Aspergera,
Terapia pedagogiczna skierowana jest również do dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
— czytania – dysleksja,
— dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia,
— poprawnego pisania – dysortografia,
— matematyki – dyskalkulia,
— dzieci o obniżonej sprawności manualnej,
— dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
— dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
— dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Polub nas na Facebook