Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Przyczyną są zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, prawidłowego przetwarzania i integracji funkcji poznawczych i motorycznych.

 

Pod ogólnie przyjętym pojęciem dysleksji rozwojowej kryją się trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka, braku problemów z logicznym rozumowaniem i nabywaniem wiedzy.

 

Dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni;

Dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma –„brzydkie”, niekaligraficzne pismo;

Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem. Jest to zaburzenie występujące bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

 

Zdiagnozowanie dysleksji możliwe jest od około 10 roku życia. U młodszych dzieci mówimy o występowaniu ryzyka dysleksji. Jednak im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem (w wieku 6-7 lat) tym lepsze efekty terapii jesteśmy w stanie osiągnąć.

Przebieg badania:

Po umówieniu się na badanie diagnostyczne, prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę:

-opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego (formularz) lub wychowawcę klasy,

– prac pisemnych ucznia,

– przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,

– opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane).

Badamy m.in.:

– poziom inteligencji ogólnej,

– pamięć wzrokową i słuchową,

– percepcję wzrokową i słuchową,

– koordynację wzrokowo-ruchową,

– sprawność manualną,

– koncentrację uwagi,

– cechy osobowości i specyfikę funkcjonowania emocjonalnego dziecka oraz ich wpływ na procesy uczenia się.

 

Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów, które w sposób obiektywny wskazują przyczynę i poziom nasilenia trudności.

Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5-2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów.

W czasie badania psychologicznego (czas trwania od 1,5 do 2,5 godzin) uczniowie rozwiązują różnego rodzaju zadania, układanki, łamigłówki, itp.

 

Po pełnym badaniu psychologiczno- pedagogicznym ( czasem diagnoza poszerzona jest również o konsultacje logopedyczne i lekarskie) przekazujemy informacje o wynikach diagnostycznych rodzicom bądź opiekunom prawnym. Udzielamy wówczas porad odnośnie funkcjonowania ucznia w szkole oraz sposobów pomocy, jakiej rodzice powinni udzielić swoim dzieciom, aby te efektywnie przyswajały wiedzę i umiejętności szkolne i były zmotywowane do pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Ostatnim elementem badania jest sformułowanie szczegółowej diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazanie, jakie sfery należy u dziecka rozwijać, by te trudności przezwyciężyć.

Na podstawie pisemnego wniosku wydajemy rodzicom opinię o specyficznych trudnościach w nauce lub ryzyka dysleksji rozwojowej w zależności od wieku ucznia.

Polub nas na Facebook