Testy psychologiczne

Testy psychologiczne

 

 

Oferujemy wykonanie testów:

Test inteligencji Stanford-Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Testy oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.

Badanie przeprowadzane jest, aby zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności u dziecka. Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjno – terapeutyczną.
Badanie przeprowadzone jest dla wszystkich od 2 roku życia. Test jest dedykowany głownie dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami ruchowymi, afazją, opóźnieniem rozwoju mowy. Jest to jedyny test, które precyzyjnie może rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej.

TEST CONNERS 3

Indywidualna diagnoza ADHD baterią testów Conners 3 obejmuje różne obszary funkcjonowania Twojego dziecka (Skale treściowe: nieuwaga, nadaktywność, trudności w relacjach, problemy z nauką, deficyt uwagi, zaburzenia zachowania, lęk, nieprzystosowanie) Test Conners 3 umożliwia analizę profilową i dostrzeżenie Indywidualnej specyfiki jego problemów. Pozwoli to nam wspólnie dopasować program terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikacji jej w razie potrzeby.

Diagnoza przeznaczona jest dla grupy wiekowej 6-18 lat.

Neutralny kulturowo test Inteligencji Cattella (  CFT 1-R )

CFT 1-R może być narzędziem użytecznym w praktyce psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach. Pozwala na ocenę potencjału intelektualnego, umożliwiając wykrywanie zarówno dzieci o niższym poziomie umysłowym, jak i ponadprzeciętnie inteligentnych. Wyniki CFT 1-R dają podstawę do prognozowania osiągnięć szkolnych, wobec czego test może być przydatny zarówno przy ocenie gotowości do szkoły, jak i przy diagnozie mającej na celu ustalenie przyczyn, dla których dziecko nie radzi sobie w nauce. Dzięki temu, że zadania mają niewerbalny charakter i nie wykorzystują liczb, test dobrze nadaje się także do badania dzieci z dysleksją lub dyskalkulią.  Porównanie wyników CFT 1-R z wynikami testów mierzących zdolności wchodzące w skład inteligencji skrystalizowanej, na przykład testu słownikowego, może (w przypadku stwierdzenia wyraźnej rozbieżności między nimi) pomóc w wykrywaniu zaniedbań środowiskowych lub deficytów motywacyjnych.

Skala ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły.

Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6) jest metodą umożliwiającą dokonywanie wstępnej oceny ewentualnego zagrożenia wystąpieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu na progu szkoły. Zaletą proponowanej metody jest jej forma, która umożliwia dokonanie oceny i opracowanie wyników w bardzo krótkim czasie, do 10 minut.  Funkcje oceniane za pomocą narzędzia: motoryka mała, motoryka duża, funkcje wzrokowe, funkcje językowe – percepcja, funkcje językowe – ekspresja, uwaga. Narzędzie ma postać kwestionariuszową.

Test słownikowy dla dzieci (TSD)

TSD może być podstawowym narzędziem w sytuacjach diagnostycznych, w których potrzebna jest ocena aktualnego poziomu zdolności językowych dziecka (na przykład w związku z trudnościami szkolnymi czy w badaniu gotowości szkolnej). Będzie użyteczny w badaniach przesiewowych, pozwalając zarówno na wykrywanie dzieci opóźnionych w rozwoju językowym wskutek zaniedbań środowiskowych, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. Ponieważ zdolności werbalne są szczególnie znaczącym komponentem inteligencji skrystalizowanej, wyniki TSD mogą stanowić przybliżoną jej miarę i być cennym uzupełnieniem diagnozy intelektu dokonanej za pomocą testów inteligencji płynnej, takich jak Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT1-R) czy Test Matryc Ravena (TMK).

Polub nas na Facebook