Diagnoza logopedyczna standaryzowanym testem KOLD

Diagnoza standaryzowanym testem KOLD

Diagnoza Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) przeznaczona jest do oceny najważniejszych obszarów mowy dzieci od 1. miesiąca życia do ukończenia 9. roku życia. Sfery mowy badane tym testem to: nadawanie i rozumienie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych a także umiejętności pragmatyczno-społeczne. Dodatkowo zawiera on „badanie uzupełniające”, które obejmuje ocenę motoryki dużej, sprawności grafomotorycznej, percepcji i pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ustalenie modelu lateralizacji.

Diagnoza testem KOLD skierowana jest nie tylko do dzieci, u których obserwuje się trudności w wyżej wymienionych sferach, ale dla każdego dziecka w wyżej wymienionych kryteriach wiekowych, którego rozwój mowy i komunikacji chcemy skonsultować. Diagnoza testem KOLD pozwala określić czy rozwój mowy i komunikacji dzieci przebiega harmonijnie w odniesieniu do norm wieku rozwojowego.

Diagnoza logopedyczna standaryzowanym testem KOLD składa się z dwóch spotkań, podczas których przeprowadzany jest wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz badanie właściwe dziecka. Po przeprowadzonej diagnozie wydawane są: arkusz podsumowujący wyniki oraz pisemna opinia, omawiająca każdą badaną sferę.

Polub nas na Facebook