Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSORYKA

Zapraszamy do naszej Poradni dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, a także inne osoby pragnące skorzystać z porady specjalistów.

Poradnia

Nasza Poradnia jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Prowadzi diagnozy i terapie psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej i inne dla dzieci, młodzieży. Pomagamy zaburzeniach zachowania i koncentracji, przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, w trudnościach w pisaniu, czytaniu i liczeniu, w trudnościach w nauce, prowadzimy terapię logopedyczną w zakresie korekty wad wymowy, wyrównywania opóźnień rozwoju mowy, jąkania, a także innych problemów językowych u dzieci, prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej. Wspomagamy rodziców oraz nauczycieli w zakresie problemów, z jakimi borykają się ich dzieci.

Zapraszamy

Maluchy

Rodzicom małych dzieci (0-3 lata) szczególnie polecamy badanie rozwoju psychoruchowego.

Przedszkolaki

Prowadzimy terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej i inne oraz WWR

Uczniów

Dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, techników, liceów

Nauczycieli

Prowadzimy szkolenia

 NPPP SENSORYKA

jest uprawniona do wydawania opinii w sprawach dotyczących:

Podstawa prawna
1.Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowejart. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2.Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnymart. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3.Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnegoart. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4.Zwolnienia z nauki drugiego języka§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5.Nauki w klasie terapeutycznej§ 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6.Dostosowania wymagań edukacyjnych§ 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
7.Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy§  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
8.Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawoduart. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
9.Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowychart. 3045 § 4 Kodeksu pracy
10.O specyficznych trudnościach w uczeniu się§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
11.Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Opinie i Diagnozy

Wykonujemy opinie i diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej i inne do szkoły, przedszkola innych poradni

Terapie

Prowadzimy terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej i inne oraz WWR

Konsultacje

Prowadzimy konsultacje z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, dietetyki, fizjoterapii, integracji sensorycznej

Diagnozy i opinie

Nasza Poradnia wykonuje diagnozy psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne, integracji sensorycznej i inne.

Posiadamy uprawnienia m.in. do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Terapie

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (tzw. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wieloprofilowe usprawnianie) skierowana jest do:

  1. dyslektyków
  2. dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
  3. dzieci o obniżonej sprawności manualnej
  4. dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych)
  5. dzieci z problemami z koncentracją uwagi
  6. dzieci z niską samooceną, nieśmiałych
  7. dzieci o nieharmonijnym rozwoju
  8. dzieci o zaburzonym słuchu fonematematycznym

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Zajęcia prowadzi pedagog.

Zajęcia trwają ok.50 min. i prowadzone są indywidualnie.


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Obejmuje m.in.:

  1. terapię dzieci z trudnościami szkolnymi
  2. terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową
  3. pełną diagnostykę psychologicznš,
  4. poradnictwo psychologiczne,
  5. porady psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
  6. pomoc rodzinom w różnych problemach
  7. każdy inny problem, z którym nie potrafisz poradzić sobie sam.

Zajęcia trwają ok.50 min.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Obejmuje m.in. :

  1. diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych (od 3 roku życia)
  2. usuwanie zaburzeń i wad wymowy,
  3. wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  4. usuwanie problemów z płynnością mówienia
  5. porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów.

W pracy logopedycznej stosowane są różnorodne ćwiczenia artykulacyjne oraz ćwiczenia wspomagające artykulację: ćwiczenia motoryki narządów mowy, oddechowe i słuchowe. Z dziećmi łączymy trud ćwiczeń z zabawą, która jest naturalną formą dziecięcej aktywności. Pozwala to na odwrócenie uwagi dziecka od różnego typu nieprzyjemności i przykrości związanych z pracą nad poprawą jego mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, mobilizuje do działań, nie powodując znużenia ciągłym powtarzaniem konkretnych ruchów, słów i czynności. Poprzez tak urozmaiconą formę zajęć uzyskujemy akceptację dziecka dla prowadzonych działań, co w efekcie wpływa na pozytywne efekty terapii.

Zajęcia prowadzi logopeda.

Zajęcia trwają ok.45 min. i prowadzone są indywidualnie.


TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Obejmuje m.in. :

  1. poprawę umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi)
  2. poprawę problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
  3. nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne,
  4. nadwrażliwości na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjną
  5. nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;.

W terapii SI podstawę stanowi stymulacja zmysłu równowagi podczas różnorodnych zabaw prowadzonych na sprzęcie podwieszanym (huśtawki, platformy, walce, itd.). Wiele jest również ćwiczeń i zabaw stymulujących czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu.

Podczas zajęć dziecko jest zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności sprzyjających minimalizowaniu deficytów rozwojowych. Stopień trudności tych aktywności stopniowo wzrasta w miarę czynionych przez nie postępów. Nie mogą być one ani za łatwe, ani zbyt trudne. W terapii SI nie ma miejsca na porażki, a każde ćwiczenie powinno kończyć się sukcesem. Ważnym aspektem tej terapii jest motywacja podopiecznego. Odgrywa ona dużą rolę przy doborze aktywności. Niektórym dzieciom terapeuta pozostawia wiele swobody przy doborze zabaw i ćwiczeń, innym proponuje aktywności specjalnie dla nich wyselekcjonowane.

Zajęcia prowadzi terapeuta integracji sensorycznej.

Zajęcia trwają ok.50 min. i prowadzone są indywidualnie.

Jak uzyskać opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 

Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty np. neurologa, psychiatry, lekarza rehabilitacji, ortopedy, laryngologa, okulisty.

Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii.

Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz bardzo WAŻNE!!! stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy;
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
  • niepełnosprawność intelektualną;
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie);
  • Autyzm i Zespół Aspergera;
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy;

Udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka lub według adresu zamieszkania).

Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne).

Odbierz Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przyjdź z opinią do NPPP SENSORYKA

Poprosimy Cię o wypełnienie wniosku i dostarczenie do Poradni oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ewentualnie innej dokumentacji dotyczącej dziecka np. posiadanych opinii o funkcjonowaniu dziecka np. ze żłobka, przedszkola czy innych placówek.

Potem otrzymasz niezbędne informacje dotyczące zajęć, ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. 

Po umówieniu terminu BEZPŁATNIE korzystać z programu WWRD

Diagnoza pedagogiczna

20

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn trudności szkolnych doświadczanych przez dziecko.

sensoryka kraków

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka w kierunku trudności szkolnych

20

weweewwwwwww

20

Trening Umiejętności wychowawczych jest adresowany do rodziców, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie metod wychowawczych i umiejętności budowania relacji z dzieckiem.

Wykonujemy

Polub nas na Facebook