Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSORYKA

Zapraszamy do naszej Poradni dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, a także inne osoby pragnące skorzystać z porady specjalistów.

Poradnia

Nasza Poradnia jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Wykonujemy diagnozy i opinie. Prowadzimy terapie: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej i inne dla dzieci, młodzieży.  Pomagamy w zaburzeniach zachowania i koncentracji, przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, w trudnościach w pisaniu, czytaniu i liczeniu, w trudnościach w nauce. Prowadzimy terapię logopedyczną w zakresie korekty wad wymowy, wyrównywania opóźnień rozwoju mowy a także innych problemów językowych u dzieci, prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej. Wspomagamy rodziców oraz nauczycieli w zakresie problemów, z jakimi borykają się ich dzieci.

Prowadzimy zapisy na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Informacja w biurze Poradni pod numerem telefonu: 793 337 370

Wolne miejsca na WWR

Zapraszamy

Maluchy

Badanie rozwoju przetwarzania procesów sensorycznych wraz z rozwojem psychoruchowym

Przedszkolaki

Prowadzimy terapie: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej i inne oraz WWR

Uczniów

Dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, techników, liceów

Rodziców

Prowadzimy konsultacje

 NPPP SENSORYKA

jest uprawniona do wydawania opinii w sprawach dotyczących:

Podstawa prawna
1. Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2. Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4. Zwolnienia z nauki drugiego języka § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5. Nauki w klasie terapeutycznej § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6. Dostosowania wymagań edukacyjnych § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
7. Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy §  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
8. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
9. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
10. O specyficznych trudnościach w uczeniu się § 3 – rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
11. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Diagnozy i opinie

Wykonujemy opinie i diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej i inne.

Terapie

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i inne oraz WWR

Konsultacje

Prowadzimy konsultacje z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, dietetyki, fizjoterapii dzieci.

Diagnozy i opinie

Nasza Poradnia wykonuje diagnozy i opinie: psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne, integracji sensorycznej i inne.

Posiadamy uprawnienia m.in. do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Jak uzyskać opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 

Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty np. neurologa, psychiatry, lekarza rehabilitacji, ortopedy, laryngologa, okulisty.

Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii.

Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz bardzo ważne stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy;
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
  • niepełnosprawność intelektualną;
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie);
  • Autyzm i Zespół Aspergera;
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy;

Udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka lub według adresu zamieszkania).

Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne).

Odbierz Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przyjdź z opinią do NPPP SENSORYKA

Poprosimy Cię o wypełnienie wniosku i dostarczenie do Poradni oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ewentualnie innej dokumentacji dotyczącej dziecka np. posiadanych opinii o funkcjonowaniu dziecka np. ze żłobka, przedszkola czy innych placówek.

Potem otrzymasz niezbędne informacje dotyczące zajęć, ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. 

Po umówieniu terminu BEZPŁATNIE skorzystać z programu WWRD

Diagnoza i terapii integracji sensorycznej, psycholog, logopeda, fizjoterapia, Poradnia Sensoryka. wybiórczość pokarmowa, diagnoza słuchu, terapia ręki. SENSORYKA. Kraków

Polub nas na Facebook