Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSORYKA

Zapraszamy do naszej Poradni dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, a także inne osoby pragnące skorzystać z porady specjalistów.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie:

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
  3. Opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
  4. Innej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania;
  5. Rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  i specjalistów (dotyczy uczniów objętych w szkole pomocą psychologiczno – pedagogiczną);
  6. Opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

Dostosowanie wymagań: – powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania

  • nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną
  • nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych
  • nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  dotyczy uczniów:

  1.  o inteligencji niższej niż przeciętna.
  2.  słabowidzący.
  3.  słabosłyszący.
  4.  z niepełnosprawnością ruchową.
  5.  z niepełnosprawnością intelektualną
  6.  z autyzmem
  7.  z zespołem aspergera
  8. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
   • dyskalkulią
   • dysortografią
  1. z afazją
   • uczniowie z afazją ruchową
   • uczniowie z afazją czuciową
  1. z trudnościami w przetwarzaniu sensorycznym z:
   • obniżoną reaktywnością  na bodźce przedsionkowe i proprioceptywne
   • obniżoną reaktywnością na bodźce dotykowe
   • obronnością dotykową:
   • dyspraksją – rozwojowe zaburzenia koordynacji
   • zaburzoną obustronną koordynacją ruchową
   • niepewnością grawitacyjną
   • nadwrażliwością wzrokową
   • nadwrażliwością słuchową
   • obniżoną wrażliwością słuchową
   • nadwrażliwością węchową:
   • nadwrażliwością smakową
  1. z alergią
  2. z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych

 

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Polub nas na Facebook