Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego jest uznane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych).

Dokumentem stanowiącym podstawę prawną zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego jest:

  • jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej ,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

z których wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

 

Polub nas na Facebook