Odroczenie obowiązku szkolnego

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 r.ż.

W jakiej sytuacji odracza się spełnianie obowiązku szkolnego?

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego wskazane jest w sytuacji, kiedy dziecko nie osiągnęło tzw. gotowości szkolnej.

Gotowość szkolna to osiągnięcie przez dziecko odpowiedniego poziomu rozwoju, który pozwala na sprostanie wymaganiom ze strony szkoły, przystosowanie się do nowych warunków, osiąganie sukcesów edukacyjnych i nawiązywanie poprawnych relacji z rówieśnikami. Istotne są cztery sfery rozwoju:

– sfera umysłowa – zdolności w zakresie spostrzegania, zapamiętywania, rozumowania, wypowiadania się;

– sfera społeczna – umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, podporządkowywania się regułom, zasadom, poczucie odpowiedzialności za swoje działania, samodzielność;

– sfera emocjonalna – umiejętność wyrażania i kontrolowania emocji, motywacja do pracy, odporność na stres i niepowodzenia, zdolność skupiania uwagi;

– sfera fizyczna – funkcjonowanie narządów zmysłu, sprawność ruchowa, sprawność manualna, odporność na zmęczenie i choroby, a także sprawność samoobsługowa.

W przypadku, gdy rozwój w poszczególnych sferach jest niższy, warto powtórzyć „zerówkę”. Dzięki temu zwiększamy szanse dziecka na: osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę jego możliwości, nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami, odpowiednie reagowanie na stres i ewentualne niepowodzenia itd.

Na jaki czas można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego?

Każdemu dziecku można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dzieci niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych) – wówczas, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka, spełnianie obowiązku szkolnego odroczyć można do 9. roku życia.

W jaki sposób dokonać odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego?

Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego odracza dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dokonuje tego na wniosek rodziców.

Rodzice do wniosku muszą dołączyć opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Do wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego dziecku z niepełnosprawnością należy dołączyć – poza opinią z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Ważne: opinia musi zostać wydana przez publiczną poradnię psychologiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek dotyczący odroczenia składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat – nie później niż do 31 sierpnia.

 

Kolejność działań rodzica:

  1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna:
  • złożenie wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie;
  • dołączenie do wniosku posiadanej dokumentacji uzasadniającej wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a także opinię nauczyciela i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub szkole (dokumentacja ta stanowi istotny element w trakcie konstruowania trafnej diagnozy);

Ważne: W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, placówki, do której dziecko uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli lub specjalistów, informując o tym rodzica składającego wniosek.

  • uzyskanie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – na pisemny wniosek rodzica.
  1. Publiczna szkoła podstawowa, w której obwodzie mieszka dziecko.
  • złożenie wniosku o odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w którego obwodzie mieszka dziecko;
  • dołączenie do wniosku opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością – dołączenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych)

 

Polub nas na Facebook