Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym

Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym

Konsultacja logopedyczna przeprowadzana jest w oparciu o niestandaryzowane testy logopedyczne oraz skrócony wywiad, przeprowadzony z rodzicem lub opiekunem prawnym. W zależności od trudności dziecka, o których informuje rodzic lub opiekun prawny, zgłaszający się na diagnozę – dobierane są testy logopedyczne, które pozwolą na ocenę danych sfer mowy i komunikacji. Badanie skierowane jest głównie do dzieci, u których obserwowane są problemy artykulacyjne (wady wymowy) lub nieharmonijny rozwój mowy. Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym ma na celu wstępną orientacje w trudnościach w rozwoju mowy i komunikacji, nie określa ona dokładnego poziomu rozwoju mowy w odniesieniu do norm. Badanie może mieć charakter profilaktyczny.

Ten typ diagnozy składa się z jednego spotkania. Po przeprowadzonej konsultacji istnieje możliwość wydania opinii, podsumowującej przeprowadzone badanie.

Polub nas na Facebook