Wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 r.ż., jednak na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Jakie warunki należy spełnić, by dziecko mogło rozpocząć naukę w szkole o rok szybciej?

Przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej w wieku 6 lat jest możliwe jeżeli:

  1. Dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły podstawowej).

ALBO

  1. Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rodzice składają do dyrektora szkoły podstawowej wniosek wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej).

 

Podstawa prawna: Art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

Polub nas na Facebook